top of page

HUURVOORWAARDEN PARTYFOOD TOESTELLEN

RESERVATIE/BETALING

 • De reservatie is pas definitief als deze door Fento-Rent werd bevestigd. Dit kan telefonisch of per email.

 • De betaling gebeurt steeds contant bij levering/ophaling van het partyfood toestel.

 • Transport is geheel gratis indien het partyfood toestel gehuurd wordt in combinatie met een springkasteel en/of tent. Het toestel kan ook afzonderlijk gehuurd worden, maar dan dient het toestel opgehaald te worden bij Fento-Rent door de huurder. 

 • Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door Fento-Rent, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.

LEVERING EN OPHALING

 • Bij de levering van een partyfood toestel moet altijd iemand aanwezig zijn om te tonen waar het geplaatst moet worden. 

 • In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 • Na de ontvangst van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen m.b.t. het gebruik.

 • Voor de elektrische aansluiting moet een stopcontact met aarding voorzien worden achter een zekering van minimum 16A/230V.

VEILIG GEBRUIK

 • Het Partyfood toestel moet steeds bediend worden door een volwassene. Permanente bewaking door een volwassene dient aanwezig te zijn. 

 • De bijgeleverde handleiding dient strikt gevolgd te worden.

 • Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder. Indien het Partyfood toestel voor meerdere dagen gehuurd wordt, zal de huurder het partyfood toestel afkoppelen en veilig opbergen. Bij defect van het partyfood toestel dient u ons te verwittigen.

ANNULATIE

 • Last minute annulaties los van het weer (minder dan 7 dagen voor levering) zullen gefactureerd worden aan 50% van de afgesproken huurprijs.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen van welke aard ook, tijdens het gebruik, levering, de op- of afbouw, schade aan gebouwen, schade aan elektrische installaties. 

 • Indien door onvoorziene omstandigheden, de gemaakte afspraken niet kunnen nageleefd worden door de verhuurder, kan deze nooit aansprakelijk gesteld worden. Er zal dan altijd naar een passende oplossing gezocht worden.

 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen.

 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken.

 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de partyfood toestellen tijdens de verhuurperiode.

 • Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het partyfood toestel en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.

 • Bij eventuele schade zal deze worden verhaald op de huurder.

 • De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

 • De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.

ALGEMEEN

 • Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Oudenaarde.

bottom of page