top of page

HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN

RESERVATIE/BETALING

 • De reservatie is pas definitief als deze door Fento-Rent werd bevestigd. Dit kan telefonisch of per email.

 • De betaling gebeurt steeds contant bij levering van het springkasteel.

 • Transport is geheel gratis binnen onze regio van 20 km. Indien van toepassing zullen wij een kleine extra transportkost van 0,5 euro/km aanrekenen voor springkastelen buiten deze grens. Dit wordt steeds op voorhand aangegeven.

 • Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door Fento-Rent, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.

LEVERING EN OPHALING

 • Bij de levering van een springkasteel moet altijd iemand aanwezig zijn om te tonen waar het geplaatst moet worden. 

 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1,5 meter waarlangs we het springkasteel naar zijn opstelplaats kunnen brengen.

 • In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 • Na de ontvangst van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de goede werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en dat hij op de hoogte is van de richtlijnen m.b.t. het gebruik.

PLAATSING

 • Gelieve vooraf te vermelden op welke ondergrond het springkasteel komt te staan. Bij voorkeur plaatsen wij het springkasteel op een zachte vlakke ondergrond, liefst gras.

 • Als de plaats volledig bestaat uit zand, kunnen wij geen springkasteel plaatsen op deze plaats, dit om schade en enorme vervuiling aan het springkasteel en blower te voorkomen.

 • Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen en al zeker niet waar stenen of glas aanwezig zijn.

 • Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het kasteel voor de motor.

 • Voor de elektrische aansluiting moet een stopcontact met aarding voorzien worden achter een zekering van minimum 16A/230V.

 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen regen. Indien u de blower uitschakelt mag deze pas worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.

 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.

 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen (voorkomt verbranding van de motor).

 • Bij het opstellen wordt het springkasteel nog eens grondig nagekeken.

VEILIG GEBRUIK

 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.

 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.

 • Verboden te eten of te drinken op het springkasteel.

 • Honden of andere huisdieren zijn verboden op het springkasteel.

 • Geen zand, confetti, ballonnen,... in het springkasteel.

 • Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. 

 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheids-overwegingen ook verboden hierop te springen.

 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.

 • Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik, zullen worden doorgerekend aan de huurder. Indien het springkasteel voor meerdere dagen gehuurd wordt, zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig opbergen. Bij defect van de blower of springkasteel dient u ons te verwittigen.

 • Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.

 • Bij rukwinden en/of onweer moet het springkasteel eerst veilig ontruimd worden en tijdelijk afgelaten worden. Trek de stekker uit het stopcontact om kortsluiting te vermijden en zet de blower binnen. De springkasteel muren kan u best zo snel mogelijk naar binnen plooien en het springkasteel dubbel plooien en overdekken met het bijgeleverd zeil, zodat alles beschermd is tegen de regen en de wind. Na de regen het springkasteel terug open leggen en opblazen, zodat het kan drogen.

ANNULATIE

 • Bij regenweer gratis annulatie tot 2 uur voor de levering.

 • Last minute annulaties los van het weer (minder dan 7 dagen voor levering) zullen gefactureerd worden aan 50% van de afgesproken huurprijs.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen van welke aard ook, tijdens het gebruik, levering, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. Daarom is het van belang om even aan te geven of er ondergrondse leidingen lopen op de plaats waar het springkasteel zal geplaatst worden.

 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door extreme weersomstandigheden, de gemaakte afspraken niet kunnen nageleefd worden door de verhuurder, kan deze nooit aansprakelijk gesteld worden. Er zal dan altijd naar een passende oplossing gezocht worden.

 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen.

 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken.

 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de springskastelen tijdens de verhuurperiode.

 • Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.

 • Bij eventuele schade zal deze worden verhaald op de huurder.

 • De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

 • De gehuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.

ALGEMEEN

 • Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Oudenaarde.

bottom of page