top of page

HUURVOORWAARDEN TENTEN

RESERVATIE/BETALING

 • De reservatie is pas definitief na het ontvangen van een email van Fento-Rent aan de huurder en wordt als bindend beschouwd.

 • De betaling gebeurt bij voorkeur contant en ten laatste bij opbouw van de tent.

 • Wie huurt gaat automatisch akkoord met alle voorwaarden opgesteld door Fento-Rent, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.

LEVERING EN OPHALING

 • Bij de levering van de tenten moet altijd iemand aanwezig zijn om te tonen waar de tent moet komen. Daarna zal de tent door ons volledig worden opgesteld. Eens het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.

 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 2 meter waarlangs we de tent naar zijn opstelplaats kunnen brengen.

 • In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 • Tegen het overeengekomen tijdstip dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor ons om zo een vlotte afbraak te verzekeren. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken, worden deze extra kosten aangerekend aan €30,00 ex BTW per uur/per persoon.

PLAATSING

 • De huurder stelt een plaats ter beschikking die niet-hellend is voor de plaatsing van de tent.

 • De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein, bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden voor de opbouw wordt aangevat en brengt de verhuurder hiervan op de hoogte. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim (in alle opzichten), valt ten laste van de huurder.

 • De huurder zal de materialen controleren bij de in ontvangst name. Bij het vaststellen van mankementen, gebreken of andere klachten dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan Fento-Rent.

 • Indien de gehuurde goederen op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein voor verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.

 • De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat de eerste materialen worden aangevoerd. Hij zal een voldoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal opnieuw wordt afgevoerd.

 • De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak, als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen.

 • De huurder waarborgt dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn.

 • Alle gebeurtelijke huur- en/of andere lasten zijn voor rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder.

TIJDENS DE VERHUURPERIODE

 • Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden. Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden. Evenmin mogen er zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Alle kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.

 • Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.

 • Gasverwarming moeten steeds in het midden van de tent komen en mogen nooit langs de kanten geplaatst worden! Door deze verwarming te dicht tegen de kanten te plaatsen kunnen de zijkanten vuur vatten! De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door deze gasverwarming.

 • Onze tenten worden steeds degelijk verankerd en dit mag je zelf niet terug losmaken.

 • Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.

 • De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen, om een overdreven ophoping van de sneeuw tegen te gaan. Daarbij wordt rekening gehouden dat vanaf 3cm sneeuw het gevaar op instorting reëel is. Maatregelen kunnen zijn: de tent verwarmen, manueel verwijderen van de sneeuw, ...

 • De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder, indien herstel/reiniging niet mogelijk is worden er nieuwe materialen gekocht, dit wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage. Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder.

 • In geval van gehele of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals de schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

 • De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.

ANNULATIE

 • Alle geplaatste bestellingen worden als bindend beschouwd na bevestiging via email aan de huurder. Bij éénzijdige opzegging vanwege de huurder kan de verhuurder, naargelang moment van annulatie, de nodige kosten doorrekenen aan de huurder. Dit kan tot 100% zijn bij zeer laattijdige annulaties (10 kalenderdagen).

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De huurder zal instaan voor een gepaste brandverzekering voor de personen, dieren of goederen die zich in en rondom de gehuurde goederen bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De aangegane verzekeringen zullen de periode van montage, stand en demontage afdekken.

 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tenten bevinden. Dit geldt zowel tijdens de opbouw of demontage als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor externe helpers. Noch indien zij zelf betrokken raken bij ongevallen die zij zelf veroorzaken, noch bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening me te houden.

 • In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of de politie, zal de huurder instaan voor de uitvoering van de maatregelen en voor de kosten hieraan verbonden.

 • Alle andere schade dan brand- en stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder.

 • Het verhuurcontract kan eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.

ALGEMEEN

 • Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst, algemene en bijzondere voorwaarden behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Oudenaarde.

bottom of page